Umów się
(22) 899 28 65
515 188 646
biuro@poradniarehabilitacyjna.pl
 

Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Podając swoje dane osobowe wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z organizacją szkolenia/ warsztatów/ seminarium/ konferencji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami.
 
Regulamin


Świadczenia usług szkoleniowych przez NZOZ Ośrodek Wczesnej Interwencji i Rehabilitacji Dla Niemowląt, Dzieci i Młodzieży

Użyte w regulaminie określenia oznaczają

Organizator: NZOZ Ośrodek Wczesnej Interwencji i Rehabilitacji Dla Niemowląt, Dzieci i Młodzieży

Zamawiający: Osoba prawna lub fizyczna

Uczestnik: Osoba uczestnicząca w szkoleniu lub w warsztatach lub seminarium lub konferencji  skierowana przez zamawiającego

Szkolenie: Oferta skierowana do uczestników formie szkolenia warsztatów, seminarium,   konferencji

Szkolenia: Usługi szkoleniowe organizowane i prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra edukacji i nauki z dnia 3. Lutego 2000. 6. roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych

Formularz: Karta zgłoszenia

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie Organizatorowi przez Zamawiającego wypełnionego formularza uczestnictwa w szkoleniu

2. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków szkolenia oraz regulaminu

3. Po otrzymaniu formularza Organizator przesyła Zamawiającemu potwierdzenie zgłoszenia(e-mail, telefon, pisemne potwierdzenie) zgodnie z ustaloną formą i wpisania uczestnika na listę danego szkolenia

4. Otrzymanie formularza i wpisania uczestnika na listę szkolenia zobowiązuje uczestnika do wpłacenia zaliczki w wysokości określonej w formularzu na konto organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania karty zgłoszenia

5. Pełna kwota za udział w szkoleniu powinna zostać uregulowane na miesiąc przed uzgodnionym terminem szkolenia

6. Organizator po otrzymaniu pełnej kwoty wystawia Zamawiającemu fakturę

7. Organizator przesyła wszystkim uczestnikom szkolenia program szkolenia oraz harmonogram w terminie 14 dni przed jego rozpoczęciem

8. Złożenie pisemnej rezygnacji za udział w szkoleniu nie później niż 30 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia szkolenia skutkuje potrąceniem kwoty wpłaconej zaliczki

9. Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia skutkuje potrąceniem 50% całości kwoty. Jeżeli w terminie poniżej 7 dni uczestnik rezygnuje ze szkolenia zwrot wpłacanej kwoty następuje tylko w przypadkach losowych (chorobowych) potwierdzonych stosownymi dokumentami

10. Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

11. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia szkolenia na inny termin z przyczyn niezależnych od niego najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia

12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania nieznacznych modyfikacji harmonogramu i programu szkolenia w merytorycznie uzasadnionych przypadkach

13. Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na podstawie zawartej umowy szczegółowej pomiędzy Zamawiającym a organizatorem

14. Regulamin usług szkoleniowych obowiązuje od dnia 19 maja 2015 r. roku